Breaking News

Tag Archives: hệ thông họp hội nghị

Giải pháp cho hệ thống họp hội nghị đa điểm VoIP và PSTN không giới hạn người tham gia họp

Giải pháp cho hệ thống họp hội nghị đa điểm VoIP và PSTN không giới hạn người tham gia họp
Giải pháp họp hội nghị đa điểm VoIP (Internet) và PSTN đồng thời, không giới hạn số người tham gia họp, sử dụng điện thoại